Leiekontrakt

En juridisk bindende avtale mellom leietaker og utleier som regulerer leiepris, lengde på leieavtalen, de ulike partenes plikter og rettigheter og andre forhold som er relevante for leietaker og utleier.

Les mer om leiekontrakt

Leiepris

De avtalte direkte leiekostnadene, som regel oppgir per kvadratmeter inngått for en periode på et år. Det er vanlig at leieprisen inflasjonsjusteres hvert år.

Felleskostnader

Månedlige kostnader som kommer i tillegg til leieprisen. Felleskostnader dekker blant annet felles energi, snøbrøyting, felles renhold, vaktmestertjenester, vakthold, renovasjon, kommunale avgifter, alarm, ventilasjon, heis, brannvern, låssystem, elektriske installasjoner og diverse rekvisita.

Les mer om felleskostnad

Fremleie

Når leietaker videreutleier arealer til en tredjepart. Fremleie gjøres ofte når bedrifter blir sittende på større lokaler enn de har bruk for. Når en leietaker fremleier lokaler, får den både inn husleie for arealene som blir fremleid, samt får dekket felleskostnadene for arealet. Enkelte gårdeiere kan ha regulert inn begrensninger for fremleie i leiekontrakten.

Les mer om fremleie

Arealeffektivitet

Arealeffektivitet er et mål på hvor effektivt man utnytter bebygde arealer. Arealeffektiviteten måles i antall leide kvadratmeter per ansatt, og man legger til grunn det totale arealet, inkludert fellesrom.

Les mer om arealeffektivitet