Gjennom et grønt bilag i leiekontrakten kan gårdeier foreta investeringer som reduserer energibruk og forbedrer miljøet.

Leietakere som ønsker å bidra til et godt miljø, kan gjøre det ved å tegne såkalte grønne leieavtaler. I den gamle tradisjonelle standard leiekontrakten, som er utarbeidet av bransjeforeningene Norsk Eiendom, Huseiernes Landsforbund og Forum for Næringsmeglere, er det nå innført et grønt bilag. Det definerer hvilke miljøtiltak som skal gjennomføres i leieperioden, og alle de økonomiske og praktiske konsekvensene av tiltakene skal være kjent og regulert ved signering av leieavtalen.

Hovedprinsippet ved grønne leieavtaler:
Den som har størst nytte av miljøtiltaket, tar på seg den største delen av regningen. I tillegg vil lengde på leieforholdet være avgjørende for kostnadsfordelingen.

Fra bransjeforeningenes skriv om grønne leieavtaler:
«Kostnadene dekkes gjennom økt husleie. Samtidig vil felleskostnadene i mange tilfeller reduseres. Leietaker må også, i et rimelig omfang, ta den praktiske kostnaden ved at lokalene han leier kan få visse begrensninger i bruken i ombyggingsfasen. Blir ulempen vesentlig, må partene bli enige om en økonomisk kompensasjon».

Noen av investeringene og tiltakene som kan reguleres i en grønn leieavtale:

  • Styringssystemer: Sonebelysning, regulering av nattemperatur, behovsstyrt ventilasjon
  • Gjøre bygget tett
  • Skifte lyskilder
  • Varmepumper
  • Energisentral

For bedrifter som ønsker en «lettere» leieavtale, men med noe miljøfokus, kan man tegne en vanlig standard leieavtele med en grønn bruksavtale. Standardavtalen er blitt endret, slik at utleier, som tar kostnadene ved miljøinvesteringer selv, kan foreta miljøforbedringer i bygget i løpet av leieavtalen. Den grønne bruksavtalen stiller konkrete krav til hvordan bruken av lokalene skal bli mest mulig energieffektiv og miljøvennlig.