Ikke kom til kort i korte leiekontrakter.

Hva gjør du når du av ulike grunner trenger lokaler i en kortere periode? Mange leietakere føler seg hjelpeløse i en slik situasjon, og blir ofte prisgitt gårdeiers betingelser.

Her er huskelisten som gjør deg bedre forberedt når du skal tegne korte kontrakter

  • Vær oppmerksom på at jo kortere leiekontrakter, jo mindre tilpasset blir lokalene. Leietaker må som regel ta lokalene «as is».
  • Vær oppmerksom på lokalenes stand ved innflytting og fraflytting, vedlikehold og fleksibiliteten med hensyn på leietidens lengde. Dokumenter lokalenes stand ved overtakelse.
  • Ved god ventilasjon, oppvarming og kjøling, er farene mindre ved male slitte overflater og lignende enkelt arbeid. Tunge tekniske installasjoner, datakabling eller annet som gårdeier kan ha glede av etter det korte leieforholdet, bør ikke gjøres eller bekostes av leietaker uten en kompenasjon fra gårdeier.
  • Ved «as is»-overtakelse bør leietakers vedlikeholdsplikt tilpasses dette. Den kan ofte ekskluderes i korte leieforhold.
  • Forsøk å få muligheten til korte forlengelsesperioder, dersom du skal inn i et nybygg senere, for å sikre seg et sted å være om bygging skulle drøye ut i tid.
  • Hvis du må inn i midlertidige lokaler som følge av rehabilitering av lokalene dine, bør du forsøke å gjøre behovet for en kort kontrakt til gårdeierens problem,
  • Vær bevisst på fordelingen av eventuelle kostnadspåslag i midlertidige lokaler.