Arealeffektivitet er et mål på hvor effektivt man utnytter bebygde arealer. Arealeffektiviteten måles i antall leide kvadratmeter per ansatt, og man legger til grunn det totale arealet, inkludert fellesrom.

Det er flere grunner til at leietakere bør forsøke å ha så arealeffektive lokaler som mulig. Effektive lokaler gir lavere kostnader per ansatt, mindre belastning på miljøet og reduserer energi- og ressursforbruk.

En bedrift med 20 ansatte som klarer seg med 20 kvadratmeter per ansatt i stedet for 30 kvadratmeter, vil spare 400 000 kroner i direkte husleiekostnader ved en leiepris på 2000 kroner per kvadratmeter. I tillegg kommer innsparinger i felleskostnader som kan beløpe seg til 60 000 kroner og leietakers direkte driftskostnader som følge av lavere areal.

Arealeffektiviteten har økt kraftig de seneste årene, i takt med at bedrifter går fra cellekontor til åpne kontorlokaler.