Den 18. mai presenterte EU energiplanen «REPowerEU» som en respons på utfordringene i det globale energimarkedet forårsaket av Russlands invasjon av Ukraina. Tiltakene skal bidra i utfasingen av EUs avhengighet av gass og olje fra Russland. Om alt går etter planen, innebærer dette en omfattende og rask utbygging av fornybar energi, herunder en raskere grønn omstilling.

Slik det fremgår av energiplanen, er det solenergi som raskest kan bygges ut, og som også kan dempe virkningen av energipriskrigen som pågår i Europa for øyeblikket. Utbygging av solenergi er derfor en sentral del av den nye planen. Et av tiltakene som legges frem, er innføringen av «The EU Solar Energy Strategy«. I denne strategien presenteres initiativet «The European Solar Rooftops Initiative«, hvor det i første omgang foreslås en lovpålagt plikt til installasjon av takmonterte solcellepaneler for følgende bygninger:

  • Nye bygg: Alle nye offentlige og kommersielle bygg med bruksareal over 250 m² innen år 2026
  • Eksisterende bygg: Alle eksisterende offentlige og kommersielle bygg med bruksareal over 250m² innen år 2027
  • Nye boligbygg: Alle nye boligbygg innen år 2029

Det foreslås også vedtak om lovbestemmelser som skal sikre at alle nye bygninger er klare for installasjon av solenergi.

For å underlette utbygging av solenergi i EU-landene foreslås det også innført ulike støttetiltak som skal lette bruk og installasjon av solceller. Medlemsstatene har videre mulighet til å stimulere til energisparing gjennom skattemessige tiltak, for eksempel ved reduserte momssatser på energieffektive varmesystemer med lave utslipp, inkludert varmesystemer basert på solenergi.

Oppsummert baserer strategien for solenergi seg på fire initiativ:

  • Tilskynde utbyggingen av solenergiteknikk: Stimulere til en rask og storstilt utbygging av solcelleteknikk.
  • Kortere og enklere prosesser for tillatelse: Nasjonale regler og administrativ kapasitet kompliserer og forsinker utstedelsen av tillatelser til solenergiprosjekter, og søknads- og tillatelsesprosessene skal derfor gjøres enklere og kortere gjennom lovgivning. EU-kommisjonen har i denne forbindelse offentliggjort en anbefaling knyttet til raskere tillatelsesprosesser.
  • Tilgang på arbeidskraft: Sikre tilgang til utdannet arbeidskraft for å overvinne utfordringene med produksjon og utbygging av solenergi i EU gjennom et storstilt kompetansepartnerskap i EU.
  • Opprettelse av en europeisk allianse for solenergiindustrien: Hensikten er å stimulere en innovasjonsstyrt utbygging av solenergi i EU, særlig hva gjelder tilvirkning av solceller.

Energiplanen skal blant annet bidra til en dobling av solcellekapasiteten innen 2025. EU-kommisjonen foreslår også at målet om 40 % fornybar energi innen 2030 skal økes til 45 %.

Forslagene ligger nå til videre behandling og drøfting i EU, herunder i Europaparlamentet og i Rådet, og det kan derfor ikke utelukkes at det skjer endringer i forslagene. Forslagene kan bli en del av EØS-avtalen og derved også inkorporert i norsk rett. Her i Norge har Olje- og energidepartementet sendt forslagene på høring med høringsfrist 8. august 2022.