Deloitte Advokatfirma har gjennomført en undersøkelse om bruken av hjemmekontor under Covid-19, og arbeidsgiveres erfaringer knyttet til dette. Av de 222 som deltok i undersøkelsen hadde 9 av 10 hatt hjemmekontor i denne perioden.

Det var flere interessante funn. I undersøkelsen står det at 4 av 10 arbeidsgivere ikke har iverksatt tiltak for å sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø for sine ansatte på hjemmekontor. Omtrent halvparten av arbeidsgiverne har heller ikke kontroll på om arbeidstidsbestemmelsene overholdes når de ansatte arbeider hjemmefra. I tillegg kom det frem i rapporten til Deloitte at 30 prosent av respondentene ikke har implementert tiltak for å sikre konfidensialitet ved bruk av hjemmekontor. Mye kan tyde på at arbeidsgivere ikke er klar over hvilke forpliktelser de har til ansatte på hjemmekontor. Basert på funnene i undersøkelsen er dette også Deloittes oppfatning, og at det er et behov for å nærmere regulere hvilke plikter som påligger arbeidsgiver og arbeidstaker når arbeidet utføres hjemmefra.

Andre interessante funn som Thorvald Nyquist, advokat og partner i Deloitte trakk frem da NæringsEiendom snakket med han, er at sykefraværet var betraktelig lavere i april, mai og juni. Samt at de ansatte hadde levert bedre resultater, at møtevirksomheten hadde vært mer effektiv, og at det hadde skjedd et «kvantesprang» i bruk av digitale verktøy. Hjemmekontor var ikke utelukkende positivt. Undersøkelsen viste stor variasjon blant de ansatte. «For selv om tilbakemeldingene gir uttrykk for at det driftsmessig går bra, følte mange at ensomheten og mangelen på sosial kontakt med kollegaer er utfordrende over tid», uttalte Nyquist.

Advokaten mener derfor at det er avgjørende at arbeidsgivere har en tett dialog med sine ansatte og tilpasser utfordringene utbredt bruk av hjemmekontor kan medføre.

«Det er også viktig å huske at arbeidstakere har ulike behov, og at der noen arbeider effektivt hjemmefra, vil andre slite med å holde fokuset. Hvor effektivt hjemmekontor vil være for den enkelte ansatte vil derfor være en kombinasjon av personlighet og type arbeidsoppgaver», mener Nyquist.