Det kommer frem i Create Solutions’ Benchmarkrapport for første halvår 2018. Create Solutions har gjennomført en undersøkelse blant leietakere i Oslo-området. Bergen, Trondheim, Haugesund og Nord-Jæren (markedsrapport for første halvår). Der har de fått svar på spørsmål som hvor lang den nåværende leiekontrakten er, hvor mange år de har igjen av kontrakten, hvilke leiepriser de betaler og en rekke spørsmål om deres flyttemønster.

50 prosent under to år

Ifølge Benchmarkrapporten, som er blitt sendt til respondentene i undersøkelsen, svarte nesten 20 prosent av bedriftene på Nord-Jæren at de har mindre enn ett år igjen av leiekontrakten. Ca. 30 prosent av bedriftene oppga at de har ett til to år igjen av leiekontrakten. Nesten 50 prosent av leietakerne i Stavanger, Sandnes og det øvrige Nord-Jæren har dermed leiekontrakter som må reforhandles i løpet av de neste to årene.

Ca 30 prosent av bedriftene på Nord-Jæren som svarte på undersøkelsen oppgir at deres leiekontrakt går ut i løoet av tre til fem år, mens 13-14 prosent svarer at kontrakten går ut om seks til ti år. Resten har en leiekontrakt som løper i mer enn ti år.

Ifølge Create Solutions henger kontraktslengden sammen med størrelsen på bedriften. Jo større bedriften er, jo lengre løpetid er det på leiekontrakten.

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet

Ifølge markedsrapporten til Create Solutions er leietakerne fra Nord-Jæren mest opptatt av beliggenhet når de skal inn i nye lokaler. Og beliggenhet er blitt enda mer viktig for hvert år siden starten på undersøkelsen i 2015. Samtidig har leiepris blitt et mindre viktig kriterium ved en flytteprosess. I 2015 var leiepris det mest viktige kriteriet, nå er leiepris det tredje viktigste kriteriet, slått av beliggenhet og parkeringsmuligheter.

Arealeffektivitet og moderne lokaler følger så på de to neste plasseringene, mens kollektivtransport, servicetilbud og muligheter for profilering teller minst for bedriftene fra Nord-Jæren.

Markedet i Stavanger-området skiller seg dermed markant fra Oslo på flere områder. I Oslo rangeres også beliggenhet på topp blant leietakerne, men parkering scorer langt lavere på skalaen for viktighet enn i Nord-Jæren. Samtidig er muligheter for kollektivtransport svært viktig i hovedstaden.

280 000 m2 ledig kontorareal

Create Solutions ble nylig skilt ut som et eget selskap fra Econ Consulting Group, og fikk Smedvig Eiendom inn på eiersiden. Rune Svindland, adm. dir. Create Solutions AS, startet kartleggingen av alle næringseiendommene i Stavanger-området etter at han så et ekstremt stort marked for næringseiendom, men som var veldig underanalysert og lukket. Først ble hele eiendomsmassen kartlagt, noe som viste store avvik sammenlignet med offentlige registre. Deretter ble eiendomsinformasjonen satt sammen med informasjon om selskapene som leier lokaler og mye annen informasjon. Etter at hele Nord-Jæren var blitt kartlagt, ble den samme jobben gjort i Bergen og Trondheim, og nå jobbes det for fullt med å kartlegge Oslo-markedet.

Create Solutions har også gjennomført undersøkelser blant leietakerne, noe som har gitt markedsrapporten og benchmarkrapporten for første halvår 2018.

Ifølge Create Solutions var det ved siste telling (desember 2017) et totalt kontorareal på Nord-Jæren på ca. 2,3 millioner kvadratmeter. Det står 280 000 kvadratmeter ledig kontorareal (12,2 prosent), hvorav nærmere 182 000 kvadratmeter er ledig areal i kontorbygg på Forus.