Etter noen knallharde år, ser det ut til at optimismen er tilbake i Stavanger-regionen. Gjennom 2017 falt arbeidsledigheten fra 4,5 til 3,1 prosent, og bedriftene hadde et bedre 2017 enn ventet. Ifølge konjunkturbarometeret til SR Bank venter et flertall av bedriftene som har svart på undersøkelsen (600 respondenter) høy vekst i omsetningen, god vekst i ordrereserven og en økning i antall ansatte i 2018. Så mye som 10 000 nye arbeidsplasser kan bli skapt i Rogaland.

Økt omsetning

Create Solutions’ markedsrapport for første halvår 2018 bekrefter funnene i SR Banks konjunkturrapport. På spørsmål om omsetningsforventninger de neste 12 månedene svarer 70 prosent av bedriftene på Nord-Jæren at omsetningen forventes å bli høyere. Til sammenligning var det henholdsvis 54 og 41 prosent som ventet høyere omsetning for i de to foregående årene.

Rundt 25 prosent av respondentene i Create Solutions’ undersøkelse venter uendret omsetning de neste 12 månedene, mens bare 6 prosent venter lavere omsetning.

– Det har vært et markant skifte i omsetningsforventningene, sier CEO Rune Svindland i Create Solutions.

Også lønnsomheten er på vei oppover i Stavanger-området, ifølge markedsrapporten til Create Solutions. Hele 66 prosent av respondentene svarte at lønnsomheten forventes å bli høyere de neste 12 månedene. Tilsvarende tall de to foregående årene var henholdsvis 50 og 43 prosent.

28 prosent ser uendret lønnsomhet, mens bare 6 prosent har forventninger om lavere lønnsomhet.

Trenger flere folk…

De gode utsiktene har også påvirket bedriftenes bemanningsplaner. Nå svarer nesten to tredjedeler av bedriftene i undersøkelsen til Create Solutions at det er behov for flere ansatte de neste 12 månedene. Svindland kaller det er «et tydelig skifte i bemanningsbehovet fra i fjor». Året før var det nemlig litt over 50 prosent som ville ansette flere folk.

Nesten 55 prosent av bedriftene skal ansette mellom en og fem de neste 12 månedene, mens over 10 prosent vil ansette mellom seks og femten nye medarbeidere.

…men trenger ikke større lokaler

Men selv om bedriftene i regionen opplever økt aktivitet, økt lønnsomhet og økt behov for bemanning, gir det ikke utslag i økt arealbehov. Mye tyder på at mange av bedriftene allerede leier for store lokaler for dagens virksomhet, og at de derfor har tilgjengelig areal for vekst gjennom de eksisterende leieforholdene.

Ifølge Create Solutions’ markedsrapport for første halvår har hele 73 prosent av bedriftene samme arealbehov de neste 12 månedene som i dag. 19 prosent har et økt arealbehov, mens 9 prosent har et lavere arealbehov.