– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hva skiller KLP Eiendom fra andre gårdeiere?

– Når våre leietakere har spørsmål om leieforholdet eller trenger praktisk hjelp, får de bistand fra fagfolk som arbeider i KLP Eiendom. Vår siste kundeundersøkelse viser at våre leietakere setter spesielt pris på serviceinnstillingen hos våre forvaltere og driftsteknikere, og vår evne til å opptre som én part i kundeforholdet. Størrelse, soliditet og langsiktighet skiller oss fra mange andre utleiere. Våre leietakere kan derfor være trygge på at vi til enhver tid evner å gjennomføre nødvendige og avtalte tiltak. De kan også ha tillit til at vi vil være en god samarbeidspartner gjennom hele leieforholdet.

Vi ser at KLP oppfattes som en profesjonell og samfunnsansvarlig aktør med gode verdier. Det setter leietakere pris på.

– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot?

– Det er viktig å starte prosessen i god tid før utløp av inneværende leietid. Se på hvordan dere sitter i dag. Hva fungerer godt og hva fungerer mindre godt. Ta bevisste valgt i forhold til hvordan dere ønsker å sitte og hvordan dere vil samhandle for fremtiden. Når hjemmeleksen er gjort kan dere søke etter lokaler som egner seg for formålet, med en utleier som sikrer stabil og god service gjennom hele leieforholdet. Med klare forventninger blir det enklere å søke etter lokaler, og enklere å få den utforming og kvaliteten en ønsker i samarbeid med utleier.

– Hvilke kriterier og rekkefølge bør en leietaker gå etter i valg av kontorbygg?

 Pris og beliggenhet er selvfølgelig viktig. Vi mener de beste kontorbyggene ligger ved transportknutepunkter med flere muligheter for kollektivtransport. Deretter kan preferansene hos leietakere variere, men innenfor sitt prisbilde vil alle leietakere ønske seg mest mulig lyse, arealeffektive og fleksible lokaler. I tillegg bør leietaker være bevist på å velge en utleier de kan ha tillitt til som en god partner gjennom hele leieforholdet.

– Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering?

– Miljøsertifisering er et viktig verktøy for oppmerksomhet om miljø og det bidrar til at vi bygger mer miljøvennlige bygg. KLP Eiendom jobber aktivt med miljøspørsmål for egen virksomhet og er tilsluttet Eiendomsbransjens veikart 2050. Vi bygger kontorbygg med topp miljøstandard, for eksempel Abels Hus i Trondheim, og vi arbeider kontinuerlig med å redusere bruk av energi og ressurser gjennom forbedring av den daglige eiendomsdriften.

Samtidig er det viktig at leietaker ikke ser seg blind på energimerket eller sertifisering. Store oppgraderinger av gamle bygg med lavt energimerke kan være veldig miljøbelastende og gi liten eller ingen netto miljøgevinst. Det er ikke mest miljøvennlig å kreve alt nytt. Her ser vi tendenser til at vi går i feil retning. Vårt håp er at vi for fremtiden i større grad, i samarbeid med leietakere, kan øke gjenbruken av eksisterende materialer i lokalene.

– Hva er den største fallgruven for leietakere?

– Som for ethvert kontraktsforhold bør leietaker kjenne sine plikter og rettigheter og avsette nødvendig tid og ressurser til å følge opp dette. En utleier som ikke tar ansvar og ikke er rask til å ordne opp hvis noe går galt kan være svært belastende. Leietaker bør derfor også ta stilling til hvem som er utleier når de velger lokaler.

– Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne?

– I skjerpet konkurranse om de skarpeste hodene kan selskapets kontorlokaler være veldig viktige. Andelen unge i byene med førerkort er fallende, og tilgang med t-bane og buss kan være utslagsgivende for å tiltrekke seg talent. Arbeidsplassen er identitetsskapende for selskapet man jobber i, og vi er sikre på at trivelige lokaler kan bidra til økt motivasjon og bedre prestasjoner.

– Hvor i Oslo er leiemarkedet mest vibrerende for tiden?

– Området rundt Oslo S blir stadig mer populært, og vi gleder oss over økende byliv og gode leiepriser rundt vårt eget kontor i Bjørvika. Generelt synes vi det virker som Oslos urbane midtpunkt trekker østover. I tillegg til Barcode og Bjørvika med store kulturinstitusjoner, bidrar utviklingen av Sørenga og Hovinbyen til dette.

– Hva er fremtidens kontor – og hvordan jobber dere med dette?

– Vi tror ikke fremtidens kontor vil være radikalt annerledes fra det vi bruker i dag. Kontoret som arbeidsplass vil bestå i fremtiden, og de fleste bedrifter og organisasjoner av en viss størrelse vil fortsatt ønske å leie lokaler som de kan kalle for sine. Vi ser imidlertid økt vektlegging av fleksibilitet i tilførsel og reduksjon av areal. Teknologi og datainnsamling gjør det enklere å gjennomføre raske tilpasninger ved endring i behov. Vi arbeider med mer dynamisk og fleksibel bruk av lokaler, både som et supplement til de mer tradisjonelle leietakere på lengre leiekontrakter og som eget segment i markedet som vi tidligere ikke hadde et tilbud til. Vi tar i bruk ny teknologi for å forbedre forvaltning og eiendomsdrift.