Om eiendommen

Arealspesifikasjon

1. etg: 380 kvm Kontor 1 etg.
2. etg: 443 kvm Kontor 2.etg

Kort om eiendommen

Eiendommen huser i dag blant annet Nordea og Privatmegleren.

Innhold

Lokalene er per i dag innredet med for det meste åpent landskap i tillegg til møterom/stillerom og kantine. 2 og 1.etg har p.t. cellekontor.

1. og 3.etg er svært godt egnet for publikumsrettet virksomhet.

Planløsning og standard kan tilpasses for ny leietaker.

Standard

Lokalene fremstår lyse og moderne med meget god standard.

Parkering

P-plass på egen grunn direkte utenfor 3.etg og i lukket garasje utenfor 2.etg. samt i offentlig P-hus - St.Olav.

Overtakelse

Etter avtale

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, herunder avskrivningsregler og eventuelle justeringsregler for merverdiavgift med sine respektive revisorer eller advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav i leieperioden.

Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier.

Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og leietaker.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til leietaker på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der leietaker opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av leietaker skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom leietaker opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som kontrakt inngås. Dersom leietaker er en juridisk person (AS mv.) plikter leietaker å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet i tillegg til å fremlegge firmaattest.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av oppdraget. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige avtaleinngåelser til Økokrim. Med mistenkelig avtaleinngåelse menes en avtale som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør oppdraget mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til forretning/kontor/tjenesteyting.

Ansvarlig megler

Øystein Roalsø Sirevåg

Beliggenhet

Beliggende svært sentralt i Stavanger - kun to minutters gange fra Stavanger Stasjon.

Adkomst

Enkel adkomst fra tog, buss, bil sykkel og gående. Meget god P-dekning - både på eiendommen samt tilstøtende naboeiendom, P-St-Olav.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1103
Gårdsnr: 56
Bruksnr: 2130

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Heis
Kantine
Kjøreport