Arealspesifikasjon

2. etg: 530 kvm Kontor
2. etg: 535 kvm Kontor

Kort om eiendommen

Eiendom over 2 etasjer. Coop Extra dagligvare i 1. etg. og næringslokale i 2. etg. Eiendommen har gode parkeringsfasiliteter utenfor bygget.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Nedre Nøttveit, ca. 5 minutter kjøring henholdsvis fra Nesttun sentrum og Lagunen.

Innhold

Lokalene er i dag utleid til en leietaker som benytter hele etasjen. Lokalet kan leies samlet eller det kan deles mellom 2-3 leietakere. Lokalene er i dag hovedsakelig innredet med cellekontor, møterom, kursrom og en romslig kantine. Det er ikke et storkjøkken med fettutskiller. Utleier er positiv til å vurdere annen virksomhet enn den som er i lokalene i dag. Lokalene er tilgjengelig via personheis, og det er også en egen terrasse tilknyttet lokalene,

Bebyggelse

Kombinert bebyggelse med bolig, handel og næringsvirksomhet.

Standard

Lokalene holder helt grei standard, men kan også pusses opp om dette er ønskelig fra leietaker.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Adkomst

Fra Skjoldskiftet følg Apeltunvegen i ca. 2 km. Eiendommen ligger på venstre side like før Apeltun skole.

Parkering

God parkering utenfor bygget.

Offentlig kommunikasjon

Bussholdeplass i Apeltunvegen kun en kort spasertur fra eiendommen. Bybanestopp på Skjold ligger ca. 12-15 minutters gange fra eiendommen.

Overtakelse

Etter avtale.

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, herunder avskrivningsregler og eventuelle justeringsregler for merverdiavgift med sine respektive revisorer eller advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav i leieperioden.

Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier.

Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

Utleiers krav til sikkerhet

6 mnd. leie og felleskostnader inkl mva.

Fremleie

Fremleie kan tillates med utleiers godkjennelse.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og leietaker.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til leietaker på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der leietaker opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av leietaker skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom leietaker opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som kontrakt inngås. Dersom leietaker er en juridisk person (AS mv.) plikter leietaker å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet i tillegg til å fremlegge firmaattest.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av oppdraget. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige avtaleinngåelser til Økokrim. Med mistenkelig avtaleinngåelse menes en avtale som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør oppdraget mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4601
Gårdsnr: 88
Bruksnr: 142