Arealspesifikasjon

6. etg: 240 kvm Kontor
6. etg: 357 kvm Kontor

Kort om eiendommen

Meget flott kontoreiendom beliggende like ved Bryggen og Fisketorget. Eiendommen består av 6 kontoretasjer. Det er tilgang til en felles kantine i bygget i tillegg til garderobefasiliteter med dusj for damer og herrer. Trygg sykkelparkering i gårdsrom. Bygget har personheis.

Beliggenhet

Eiendommen har sentral beliggenhet i Bergen Sentrum, like ved Fløibanen og Fisketorget. Fra eiendommen er det kort av stand til byens tjenester og fasiliteter. I samme gaten som eiendommen finner man både hoteller og restauranter.

Innhold

De ledige lokalene utgjør totalt BTA 597 m², ligger i byggets 6. etasje og er tilgjengelig via personheis. Lokalene er i dag innredet med en åpne kontorlandskap, noe celle-/teamkontor, telefon-/stillerom og møterom. Lokalene har kjøkken med spiseplass. Lokalene kan leies samlet eller kan deles i to. Ved deling av lokalet (se bilde av plantegning som viser deling) vil lokale 1 utgjøre BTA 240 m², mens del 2 vil utgjøre BTA 357 m². Ved en deling vil man ha tilgang til felles møterom, toaletter, kjøkken og spiserom i etasjen. De ledige lokalene har 2 tilkomstveier med personheis.

Standard

Lokalene har normalt god kontorstandard og ble sist pusset opp i de senere år.

Oppvarming

Fjernvarme.

Parkering

Det medfølger ikke parkeringsplasser til leieforholdet, men Rosenkrantz parkeringshus med 175 plasser ligger rett over gaten fra eiendommen.

Offentlig kommunikasjon

Eiendommen ligger i Bergen Sentrum med kort avstand til kollektivtransport. Ca. 600 meter til Byparken bybanestopp.

Overtakelse

Lokalene er ledige og kan overtas umiddelbart eller etter avtale.

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, herunder avskrivningsregler og eventuelle justeringsregler for merverdiavgift med sine respektive revisorer eller advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav i leieperioden.

Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier.

Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

Utleiers krav til sikkerhet

6 mnd. leie og felleskostnader inkl. mva.

Fremleie

Fremleie kan tillates med Utleiers godkjennelse.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og leietaker.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til leietaker på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der leietaker opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av leietaker skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom leietaker opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som kontrakt inngås. Dersom leietaker er en juridisk person (AS mv.) plikter leietaker å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet i tillegg til å fremlegge firmaattest.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av oppdraget. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige avtaleinngåelser til Økokrim. Med mistenkelig avtaleinngåelse menes en avtale som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør oppdraget mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Diverse

Lokalene er i dag utleid til en annen leietaker frem til 1.6.2026. Det er derfor mulig å enten inngå et fremleieforhold frem til utløp av eksisterende leieforhold. Alternativt kan man inngå et direkte leieforhold med Utleier av eiendommen forutsatt at dette blir akseptert av Utleier.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4601
Gårdsnr: 167
Bruksnr: 1582