Beliggenhet

Eiendommen ligger i den største næringsklyngen på Askøy, Storebotn Næringspark. Her finnes det over 200 bedrifter med til sammen ca 1600 medarbeidere. Næringsparken ligger strategisk plassert ved fylkesveg 562. Fra eiendommen er man raskt på hovedinnfartsåren til sentrum fra Bergen vest, og kan dermed betjene store deler av Bergen sentrum, Bergen vest og sør relativt enkelt om man driver innen service/tjenesteyting.
Bergen sentrum ca 18 min
Kleppestø kai ca. 10 min
Hanøytangen ca. 12 min
Kokstad/Sandsli ca. 22 min
Bergen Lufthavn Flesland ca. 26 min
CCB Ågotnes ca. 30 min

Innhold

Hjørne næringsseksjon beliggende sentralt i næringsparken. Stor kjøreport til lager/produksjonslokaler på grunnplan. På grunnplan er det også teknisk rom og vaskerom.
I andre etasje er det mellomgang, stort møterom med kjøkken, tre kontorer og to toalettrom. Seksjonen er del av sameie og godt plassert på hjørnet mot vest. Tomten er asfaltert, og det er god parkering i forkant av seksjonen.
Seksjonen ble levert som rå-seksjon, og dagens eier har innredet andreetasje etter dagens driftsbehov. Gode verkstedlokaler eller lagerlokaler på grunnplan. Kontorer og sosiale områder i andreetasje holder normal grei standard.

Tomt

Opparbeidet og asfaltert tomt.

Bebyggelse

Hjørne næringsseksjon beliggende sentralt i næringsparken. Stor kjøreport til lager/produksjonslokaler på grunnplan.

Byggemåte

Bygget er oppført med stålsøyler og dragere, vegger med isolerte stålelementer. Leddport med automatisk åpner. Vinduer med isolerglass og aluminiumskarmer.
Det er tregulv og trebjelkelag i andre etasje. Malte vegger, systemhimling og laminatgulv i andre etasje.

Standard

Eiendommen holder normal standard og er praktisk utformet til dagens bruk.

Parkering

God parkering på egen grunn.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

As is -klausul Selskapets hovedaktivum Eiendommen og Selskapet for øvrig overtas som den/det er , jfr. avhendingsloven § 3-9 og kjøpsloven § 19. Kjøper fraskriver seg, så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav a, b og c, avhendingsloven § 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 18 måneder etter overtakelse.

Informasjonen i denne salgsoppgaven med vedlegg er mottatt fra selger / takstmann og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om eiendommene.

Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet av megleren etter beste skjønn, men megleren kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Enhver som investerer i næringseiendom, må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige. Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av investeringen.

Selger er ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i rapporter e.l. som er utarbeidet av tredjemann.

Selger gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for Kjøper opp mot forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse eller grunnforholdene på eiendommen i sin alminnelighet.

Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Kjøpekontrakt utarbeidet av Forum for Næringsmeglere skal benyttes i denne transaksjonen. Med mindre den enkelte interessent i sitt kjøpstilbud tar spesielle forbehold eller angir konkrete endringer av ordlyden i denne kontrakt, vil man ved aksept av kjøpstilbud fra selger ha inngått avtale med utgangspunkt i denne kjøpekontrakt.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Kredittvurdering
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Ansatte
Det er ingen ansatte eller lønns- og pensjonsforpliktelser i selskapet.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig leg. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person (AS mv.) plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Diverse

Strømforbruk november/desember ca 890 kWh.
Forsikring ca kr 5 200,-
Brøyting ca kr 1.100,- pr år, dog avhengig av snømengder.
Kommunale avgifter kr.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4627
Gårdsnr: 9
Bruksnr: 325
Seksjonsnr: 2