Om eiendommen

Arealspesifikasjon

1. etg: 320 kvm Stadionkroppen
1. etg: 340 kvm Stadionkroppen
2. etg: 273 kvm Bygg B, 2 etg.
2. etg: 305 kvm Bygg E, 2 etg.
3. etg: 6 stk Bygg D - Kontorfellesskap
3. etg: 344 kvm Bygg E, 3 etg.
3. etg: 713 kvm Bygg E, 3 etg.
4. etg: 191 kvm Bygg E, 4 etg.

Kort om eiendommen

De ulike lokalene er i dag innredet med åpne landskap og cellekontor og tilpasses Leietakers ønsker og behov.

Innhold

Ledige arealer:
1. etg Stadionkroppen
Ledig lokaler på bakkeplan, godt egnet for publikumsrettet virksomhet, tidligere vært i bruk innenfor helse.

2., 3. og 4. etg. Bygg E og B
Lokalene har god kontorstandard med store vindusflater og høyt under taket.
Etasjen er effektiv og er inndelt i åpne landskapssoner med flere stillerom samt cellekontorer.
Lokalene er gjennomgående og det er stor fleksibilitet på etasjen. Fordelingen åpent/lukket kontor kan enkelt justeres etter leietakers ønsker.

3. etg: Bygg D - Kontorfellesskap:
Arbeidsplassene er en del av et kontorfellesskap med ulike bedrifter:.

Kontorfellesskapet har tilgang til
Ulike møterom i forskjellige størrelser med felles booking-system
kjøkken med store spisebord som også kan brukes til presentasjoner mm.

Parkering

God parkeringsdekning, samt bra sykkelparkering i området.

Offentlig kommunikasjon

Meget god offentlig kommunikasjon med hyppige togavganger fra Jåttåstasjon og gangavstand til Bussveien.

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, herunder avskrivningsregler og eventuelle justeringsregler for merverdiavgift med sine respektive revisorer eller advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav i leieperioden.

Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier.

Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og leietaker.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til leietaker på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der leietaker opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av leietaker skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom leietaker opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som kontrakt inngås. Dersom leietaker er en juridisk person (AS mv.) plikter leietaker å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet i tillegg til å fremlegge firmaattest.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av oppdraget. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige avtaleinngåelser til Økokrim. Med mistenkelig avtaleinngåelse menes en avtale som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør oppdraget mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til næringsformål.

Beliggenhet

Eiendommen har blant områdets beste beliggenheter for kontorlokaler like ved Togstasjon og Bussway.

Området kjennetegnes av sin umiddelbare nærhet alle servicefasiliteter, med et kjøpesenter og en rekke kaféer i området

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1103
Gårdsnr: 16
Bruksnr: 1264

Kommunenr: 1103
Gårdsnr: 16
Bruksnr: 1264

Kommunenr: 1103
Gårdsnr: 16
Bruksnr: 1264

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Aircondition
Bredbåndstilknytning
Heis
Kantine