Arealspesifikasjon

1. etg: 170 kvm Showroom
1. etg: 430 kvm Lager
2. etg: 55 kvm Mesanin
2. etg: 170 kvm Kontor

Kort om eiendommen

Sjelden komplett kombinasjonseiendom med gode uteområder beliggende sentralt i Espehaugen like ved Bergen Lufthavn Flesland. Lagerlokalet har gjennomgående takhøyde på ca. 8,5 meter og er tilgjengelig via 3 store rulleporter på hver ca. 4,5 x 4.5 meter. Administrasjonsdel med mulighet for showroom i 1. etg. og kontorer i 2. etg. Eiendommen har to kjøkken, hvorav det ene befinner seg i «skitten» sone. Gode garderober fasiliteter på bygget. Eiendommen har store asfalterte og inngjerde uteområder.

Beliggenhet

En riktig plassert kombinasjonseiendom i næringsparken Espehaugen like ved Bergen Lufthavn Flesland. Eiendommen ligger ca. 20 minutters kjøring fra Bergen Sentrum og har enkel tilkomst til hovedveinettet i Bergen.

Tomt

Tomten er ca. 5200 m². Ca. 2700 m² av tomten er asfaltert , inngjerdet og kan brukes til utelagring. Fotavtrykket til selve bygget er ca. BTA 600 m²

Bebyggelse

Nærings- og industribebyggelse.

Standard

Bygget er bygget etter kravene for energibesparelse i henhold til forskriftene som gjaldt i 2020. Alle vinduer 3 glass energivinduer. All oppvarming av bygget beregnet på vannbåren nærvarme varme fra biobrensel. Det benyttes de solseller til strømforsyning for lagring av strøm så lang det rekker og deretter forsynes bygget fra nettet.

Adkomst

Ta inn på vei 557 i Birkelandskrysset og følg Fleslandsvegen til rundkjøring inn i Espehaugen (ved Midtretjørna). Følg Espeahugen innover og ta til venstre mellom Baker Brun og Mancraft. Eiendommen ligger på høyre siden av veien.

Parkering

God parkering på tomten.

Offentlig kommunikasjon

Offentlig kommunikasjon (buss) enten fra Espelandsvegen, eller Fleslandsvegen.

Overtakelse

Eiendommen er ledig og kan overtas snarlig, eller etter nærmere avtale.

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, herunder avskrivningsregler og eventuelle justeringsregler for merverdiavgift med sine respektive revisorer eller advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav i leieperioden.

Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier.

Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

Utleiers krav til sikkerhet

6 mnd leie inkl. mva.

Fremleie

Fremleie kan tillates med Utleiers godkjennelse.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og leietaker.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til leietaker på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der leietaker opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av leietaker skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom leietaker opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som kontrakt inngås. Dersom leietaker er en juridisk person (AS mv.) plikter leietaker å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet i tillegg til å fremlegge firmaattest.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av oppdraget. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige avtaleinngåelser til Økokrim. Med mistenkelig avtaleinngåelse menes en avtale som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør oppdraget mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Diverse

Eiendommen kan deles mellom flere leietakere. Det kan også være aktuelt å leie kun uteområder.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4601
Gårdsnr: 107
Bruksnr: 526