For oss interiørarkitekter er innredning av mørke soner en velkjent utfordring som ofte skyldes det vi kan kalle ytre påvirkning, f.eks. utkraginger i fasaden, dype smyg, høy brystning, himmelretning, solskjerming og romutforming. Mørke soner er dessuten et kjent problem ved rehabilitering av dype bygg. Skal leietakerne få maksimalt ut av lokalet, må planleggingen være god. Det må beskrives tydelig hva alt areal skal brukes til.

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til dagslys på arbeidsplassen, og det er arbeidsgivers ansvar å påse at lovkravene innfris. Utnyttelsen av arealet må derfor bygge på en svært grundig gjennomgang av Arbeidsplassforskriften. Her finnes det fallgruver som det er lett å gå i. For eksempel er areal som ligger syv meter fra vinduet ifølge Arbeidstilsynet for mørkt til at det kan brukes til arbeidsplasser.

Man må altså ha to tanker i hodet samtidig. Kostnadseffektiv bruk av lokalene forutsetter at alt areal kommer til nytte, men kvadratmeterne må likevel ikke disponeres slik at man går på akkord med myndighetsbestemmelser.

Her følger noen tips til utnyttelse av de mørke sonene:

1. Midlertidige arbeidsplasser

De fleste bedrifter har av flere årsaker behov for en viss fleksibilitet når det gjelder arbeidsstasjoner. Egne ansatte trenger å jobbe sammen, f.eks. i prosjektmøter. Konsulenter og andre underleverandører må ved behov kunne sette seg ned med PCen i et par timers tid. Felles for dem alle er at de vanligvis bruker arbeidsstasjonen kun en begrenset del av arbeidsdagen.

Arbeidsplassforskriftens § 2-10 sier at lokaler uten dagslys og utsyn kan benyttes til arbeidsplasser «når lokalets størrelse eller tiden arbeidstakeren oppholder seg der gjør det forsvarlig». Det er altså varigheten på arbeidet som avgjør. Forskriften konkretiserer ikke begrepet varighet, men bestemmelsen må tolkes strengt. Hos Monn interiørarkitekter trekker vi vanligvis grensen ved to timer. Skal man benytte arbeidsstasjonen utover dette, gjelder kravene til ordinære arbeidsplasser.

2. Møterom mindre enn 10 kvm.

Det er viktig å ha flere små møterom. Her fra lokalene til Norkart.

Kravene til møterom er ikke identiske med kravene til arbeidsplassene der medarbeiderne tilbringer mesteparten av tiden. Det mørke arealet kan derfor brukes til kapasitetsutvidelse, for på dette punktet sier regelverket at et fåtall av møterommene kan ligge i mørk sone dersom man har tilgang på andre rom som har dagslys.

For konferansesaler gjelder spesielle bestemmelser. Det er fullt mulig å innrede f.eks. auditorier av varierende størrelse på arealer uten dagslys. Poenget er at den valgte løsningen må være reell og ikke en konstruksjon for å omgå Arbeidstilsynets bestemmelser.

3. Kjøkken eller kjøkkenstasjoner kombinert med barløsning

Mindre arbeidsplasser har gjerne et felles kjøkken der store har personalkantine kombinert med enkle kjøkkenstasjoner i de ulike etasjene. Disse kan med fordel plasseres i de mørke sonene, for her er dagslys ikke et krav. Tvert imot kan mangelen på dagslys utnyttes: Man kan skape en spennende atmosfære og innrede arealet som en «varm hule» ved hjelp av riktige farger, tekstiler, belysning osv. Ikke minst gjelder dette hvis man velger fleksible løsninger som gjøre det mulig å forvandle lokalet til en bar ved sosiale sammenkomster, fester osv.

Dersom kjøkkenet brukes til daglig bespisning og/eller som pauserom, stiller det seg annerledes. Da kreves det dagslys, og man skal ha svært gode argumenter for å fravike dette.

4. Treningslokale

De aller fleste arbeidsgivere oppfordrer medarbeiderne til å trene, og mange tilbyr egnede lokaler. Det typiske er kjellerarealer, men det er fullt mulig å se for seg mindre treningsstasjoner i den enkelte etasje, bestående av f.eks. en ribbevegg, en sykkel, en tredemølle og noen matter. Tilbud om massasjestoler, yoga og trening i mindre grupper med instruktør er dessuten ordninger som vokser frem i arbeidslivet, og hvor ubrukte områder i lokalet kan komme til nytte så lenge man passer på at regelverket etterleves.

5. Hvilerom

De vanlige stillerommene, både permanente og mobile, er ofte små og beregnet på telefonsamtaler, konfidensielle samtaler osv. Mange vil sette pris på et noe større rom der medarbeidere kan trekke seg tilbake ved behov for å slappe av.

Noen yrker har eksplisitte krav om hvilerom, men de aller fleste medarbeidere kan ha nytte av dem fra tid til annen. For den som ikke er helt i form, kan en hvil være alternativet til å melde seg syk og gå hjem. Den som skal jobbe overtid, kan trenge å hente krefter i løpet av en ekstra lang arbeidsdag.

Pauserom skal som tidligere nevnt ha dagslys, så hvilerommet er kun et supplement. Eventuelt kan det kombineres med plass til andre formål av mer personlig art, f.eks. bønnerom, ammerom etc.

6. Lekekrok

Etter pandemien er hjemmekontor blitt en alminnelig ordning på de fleste arbeidsplasser, men det hender likevel at barn må være med foreldrene på jobb noen timer. I slike tilfeller er det fordelaktig for alle parter at det finnes en lekekrok, kall det gjerne minimumstilbud, med leker, spill, tegnesaker osv. På denne måten blir dagen morsommere for barna og bedre for foreldrene som skal jobbe. Finnes det ikke noe tilbud, blir løsningen dessverre en Ipad og en stol i nærheten av forelderens pult.

Er det snakk om et definert lekerom der barn skal oppholde i mange timer, f.eks. ved planleggingsdager på skole og i barnehage, må det legges opp til dagslys.

7. Sosial sone/spillrom

Lokalene til Holmris.

I tilknytning til de ordinære sosiale sonene er det fornuftig å innrede et aktivitetsområde med f.eks. bordtennis, shuffleboard, spillmaskiner osv. Spesielt yngre medarbeidere vil sette pris på at arbeidsplassen tilrettelegger for after-work-aktiviteter som sett fra arbeidsgivers synspunkt bidrar til relasjonsbygging og utvikling av bedriftskultur. Kombinasjonen av sosial sone og aktivitetsrom gjør det mulig å knytte en mørk sone til et område med dagslys.

Konklusjon

De mørke sonene er som regel rimelige kvadratmeter å leie. Utnyttelsen er ofte dårlig; arealet blir enten stående tomt eller i beste fall brukt til lager.

Legger man en tradisjonell leietakerspek til grunn, blir mørke soner døde soner. Dette taper begge parter på, både gårdeieren som sitter med objektet og leietakerne som ikke får aktivisert alt areal. Når hele lokalet, inkludert de mørke sonene, planlegges godt, får man ikke bare rimelige lokaler, men også nye og mer spennende måter å bruke kontoret på.