1. juli 2022 trådte nye endringer i byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften i kraft. Dette vil ha betydning både for leietakere og gårdeiere. For eksempel i forbindelse med overtakelse av nye lokaler hvor det skal utføres omfattende arbeider av både utleier og leietaker. Endringene har imidlertid en overgangsperiode på ett år, hvilket betyr at ved byggesøknader som kommer inn til kommunen før 1. juli 2023, kan tiltakshaver velge å følge de tidligere bestemmelsene som gjaldt før forskriftsendringen i år. Men etter 1. juli 2023 må alle søknader innfri kravene som følger av forskriftsendringene.

Endringene knytter seg til energi-, klima- og miljøkrav. Endringene må ses i sammenheng med klimaendringene og at bygg- og anleggsektoren står for store utslipp, både når det gjelder maskiner og materialbruk.

De nye bestemmelsene skal bidra til å redusere klima- og miljøavtrykket fra bygg. Forskriftsendringene gjelder i all hovedsak økte krav til ombruk av byggematerialer, til sortering av avfall på byggeplass, at det skal foretas klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg, og utarbeides rapporter.

Særlig når det gjelder ombruk av byggematerialer er endringene store. Av § 9-5(2) i byggeteknisk forskrift fremgår det at byggverk skal prosjekteres og bygges slik at det er tilrettelagt for senere demontering når dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. I lys av at byggematerialer representerer en stor ressurs og gir store utslipp ved produksjon, vil ombruk av disse for det første ivareta miljøet ved at byggevarene får lenger levetid. For det andre vil det ha en positiv økonomisk effekt at byggevarene resirkuleres når de ikke lenger kan fylle funksjonen sin.

Kravene til sortering av avfall øker videre fra 60 vektprosent av det samlede avfallet som oppstår ved tiltak, til 70. Økt sortering av avfall vil kunne ha en positivt effekt på ombruk og gjenvinning av byggematerialer.

Det er også vedtatt krav til rapportering med hensyn til ombruks- og miljøkartlegging og avfallshåndtering. Slike rapporteringskrav kan ha mange gode grunner for seg, blant annet ved å bidra til at aktørenes etterlevelse av kravene blir mer etterprøvbar. I tillegg er det nærliggende å anta at slike rapporteringskrav vil kunne legge press på aktørene, slik at disse faktisk innfrir de nye kravene.

Oppsummert er følgende endringer i byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften vedtatt:

  • Nye bygg skal bygges slik at de senere kan demonteres
  • Materialer skal kartlegges for ombruk ved større arbeid i eksisterende bygg
  • Økt krav til sortering av avfall (fra 60 til 70 prosent)
  • Økt krav til rapportering
  • Innføring av klimagassregnskap for materialer.