Det har lenge ligget i kortene at Rogaland Fylkeskommune må gjøre noe med Fylkeshuset. I dag er bygget, som ligger i Arkitekt Eckhoffs gate 1, svært arealkrevende. En beregning viser at bygget har et arealforbruk på over 60 kvadratmeter per ansatt. Til sammenligning bruker staten en arealnorm for nybygg på 23 kvadratmeter per ansatt.

Men fylkeshuset er ikke bare ineffektivt når det gjelder arealbruken. Fylkeskommunen sliter også med at lokalene gir lite rom for samhandling. Bygget har lange korridorer og mange cellekontorer. Fylkeskommunen mener dagens innretning gjør bygget lite fleksibelt, og det er krevende å etablere nye kontorarbeidsplasser i bygget. Nye ansatte må på grunn av manglende fleksibilitet ofte sitte langt unna sin avdeling.

Når fylkeskommunene får overført oppgaver fra fylkesveiadministrasjonen, øker antall ansatte i sentraladministrasjonen i Stavanger fra rundt 350 til 500. Samtidig har dagens fylkeshus bare kapasitet til ca. 370.

Kostbart

Det nåværende bygget for fylkeskommunens ansatte er kostbart. En analyse av dagens situasjon sammenlignet med tre alternativ, viser at dagens situasjon har klart høyest kostnader.

For å kunne sammenligne kostnadene ved å bli i bygget med kostnadene ved å flytte inn i et annet bygg, er det gjort en beregning av såkalte levetidskostnader og årskostnader. Levetidskostnader er summen av kapitalkostnader og nåverdien av alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i brukstiden, samt restkostnad ved salg. Årskostnad er en annuitet av levetidskostnaden, som er det faste beløpet som må settes av hvert år for å dekke kapitalkostnader og de årlige forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingskostnadene.

Merkostnader

Tallene viser at det eksisterende alternativet har merkostnader på 200 millioner kroner over byggets levetid sammenlignet med alternativene. «En totalrehabilitering/ombygging av eksisterende bygningsmasse, riving og bygging av et nytt bygg B, samt en videre utvikling av fylkeseiendommen, vil være langt mer lønnsomt på lengre sikt, og bidra til å løse de store strukturelle utfordringene nevnt i saken», skriver fylkeskommunen i en mulighetsstudie.

Slik kan et nytt fylkeshus se ut.

Fylkesrådmannen går inn for at settes i gang et reguleringsarbeid for ombygging og rehabilitering av tre av bygningene, samt reetablering av det ene bygget.

«Kontantstrømanalysen viser at en prosjektoppstart i 2021 vil føre til økte utgifter i økonomiplanperioden 2021-2028. Samme analyse viser imidlertid at det allerede fra år 2026 vil være lavere kostnader enn for alternativ 0, som er å drifte videre som nå. En utsettelse av prosjektet vil føre til økte kostnader totalt sett», kommer det frem i mulighetsstudien.

Kostnadsrammen er 675 millioner kroner for rehabilitering, ombygging og utvidelse av fylkeshuset. Private eiendomsutviklere kan bli invitert med på en OPS-løsning, noe som kan gi en lokalisering andre steder i Stavanger.