Entra har en rekke kontorbygg på Helsfyr, men selskapet er ikke ferdig med utviklingen av området. Før sommeren søkte Entra om rammetillatelse for Fredrik Selmers vei 4, en søknad som er basert på ny regulering for eiendommen vedtatt i desember 2018. Planen er å etablere et nytt kontorbygg langs Strømsveien mellom Helsfyr Panorama og Skatteetatens kontorbygg. Det inkluderer også park og gatetun i rommet mellom Skatteetaten, Selmerbygget, Helsfyr Hotell, Helsfyr Panorama og Spire Helsfyr.

– Det nye bygget tar utgangspunkt i situasjonen som er preget av Strømsveien i sørøst, det grønne parkrommet mot nordvest, og bygningsrekken langs med Strømsveien. Bygget skaper en skjerm mot Strømsveien, og består av to deler som griper inn i og over hverandre, skriver arkitektselskapet Lund+Slaatto Arkitekter i redegjørelsen til Plan- og bygningsetaten.

Til sammen skal bygget få et bruksareal på 16.100 kvadratmeter, hvorav 15.090 kvadratmeter er over bakken.

Ved Valle jobber eiendomsfondet Union Real Estate med utviklingen av Valle View, et kontorbygg på 23.000 kvadratmeter. Bygget vil bli ferdigstilt i andre kvartal neste år og fått inn Utlendingsdirektoratet som leietaker. Det er fortsatt 6500 kvadratmeter ledig areal i de fire øverste etasjene i bygget.

Sporveiens prosjekt

På Etterstad, mellom Bryn og Helsfyr, ønsker Sporveien å bygge 250 boliger og et kontorbygg på 17 etasjer. Det er i tilknytning til en oppgradering av Sporveiens driftsbase at Sporveien vil utvikle tomten. Men Sporveien vil trolig bli nødt til å gå noen runder med Plan- og bygningsetaten. PBE har allerede slått fast at planforslaget må unngå at driftsbasen blir lite bymessig og oppleves som en barriere.

Etaten påpeker også at mulighetene for å legge lokk over T-banesporene må undersøkes i planprosessen.

– Bryn er et satsingsområde i Oslos byutvikling, og skal utvikles til å huse mange nye beboere og arbeidsplasser. T-banesporene skaper imidlertid en utfordring ettersom de deler Bryn i to, og utgjør både en fysisk barriere og en støybarriere. Vi ønsker derfor at det i planprosessen undersøkes muligheter for at lokket over driftsbasen kan fortsette østover mot industriområdet på andre siden av sporene, slik at også disse T-banesporene legges under lokk, skriver Plan- og bygningsetaten.

Bryn

På Bryn er det flere store eiendomsprosjekter som vil gi både boliger og nytt kontorareal. NæringsEiendom har omtalt flere av prosjektene før, blant annet Entras planer om storutbygging sammen med boligutvikleren JM. NæringsEiendom har også skrevet om Pecunias planer for Østensjøveien 40, 42 og Brynsengveien 1. Der vil selskapet sette opp to kontorbygg som bindes sammen via felles underetasjer. Det samlede BRA for byggene er 26.462 kvadratmeter, med 19.080 kvadratmeter i det ene bygget og 7.382 kvadratmeter i det andre.

Men Plan- og bygningsetaten er skeptisk til søknaden. I et brev til Pecunias rådgiver Pilot Arkitekter AS skriver PBE rett ut: «Vi anbefaler at dere trekker søknaden».

PBE mener arealøkningen overskrider intensjonen bak bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan og vil at Pecunia prosjekterer prosjektet innenfor reguleringens rammer.

I Nils Hansens vei 6A vil Auris Forvaltning bygge et kontorbygg på 20.000 kvadratmeter, men er også åpne for forretning i første etasje og boliger over.

Rett ved siden av, i Nils Hansens vei 4B, vil Neaco Holding bygge 13.500 nye kvadratmeter, hvorav 6000 er verksted og 7500 er kontor/tjenesteyting.

Økern og Løren

Ikke langt fra Helsfyr kommer det flere nye bygg i tiden fremover. På Økern ferdigstiller Oslo Pensjonsforsikring det nye prosjektet Økern Portal, som med sine totalt 80.000 kvadratmeter vil gi 55.000 nye kvadratmeter kontorareal og 3000 kvadratmeter med bespisningstilbud og tjenester.

Bygget får energiklasse A og vil være BREEAM Excellent-sertifisert.

Telia Norge har signert leieavtale og flytter inn i Økern Portal, med sitt datterselskap Get i 2021. Økern Portal ble valgt etter en kartlegging i flytteprosessen som viste at et flertall av selskapets ansatte bor øst i Oslo. De viktigste kriteriene for Telia ved valg av lokaler var:

  • Lokasjon med nærhet til knutepunkt for offentlig transport
  • Milljøhensyn, der BreeamExcellent var et minimumskrav
  • Servicenivå, et pulserende liv i og rundt bygget
  • Ekstremt viktig for en organisasjon i stadig endring
  • Store etasjeflater og stor takhøyde
  • Mulighet til co-working

De store etasjeflatene var viktig for å unngå at for mange ansatte blir fordelt på mange etasjer. Telia sitter i dag fordelt på ni etasjer i Sandakerveien 140, og det ble en barriere for de ansatte å bevege seg mellom etasjene.

Like ved Økern Portal jobber Skanska Property Development med utviklingen av nybygget Parallell i Lørenveien. Det nye bygget er på 16 etasjer og har et samlet areal på 19.000 kvadratmeter