– Drammen har som kjent gjennomgått en formidabel byutvikling de siste 20 årene. Fra å være den byen i Norge det ble laget flest vitser om, til å bli en by som har blitt belønnet med priser for byutvikling og satsing på grønt- og bykvaliteter, sier Tore Opdal Hansen, ordfører i Drammen.

Drammen har gått fra å være en by med befolkningsnedgang etter nedleggelsene i papirindustrien på 70- og 80-tallet, til å bli en av byregionene med sterkest vekst i hele Norge. Ikke minst har Drammen satset mye på å utvikle de sentrale delene av byen.

– Etter utbygging av elveparker, plasser, gågater og torg, og fjerning av gjennomgangstrafikk, har flere og flere innsett at bysentrum kan tilby gode bokvaliteter. Bare i kvartals- bebyggelsen på Bragernes/Brakerøya bygges det i skrivende stund 5–6 større boligprosjekter, med 5–600 boliger. Flere andre prosjekter vil også realiseres innen kort tid, sier Opdal Hansen.
– Det er godt salg. Flere bosatte i sentrum vil gi en positiv spiral, som også styrker handelen, uteliv og annen aktivitet i sentrum, forsetter ordføreren.

Økt vekst
I vekstprognosene til Statistisk sentralbyrå vil byen vokse med rundt 20.000 innbyggere innen 2035–2040.
– Kunststykket er å klare en slik vekst uten å ta i bruk store nye arealer langt fra bysentrum, tjenestetilbud og infrastruktur. En viktig suksessfaktor for byutviklingssuksessen som Drammen har opplevd så langt er at kommunen har tatt initiativ, investert i fellesarealer og felles infrastruktur, og tatt styring over utviklingen i kommunen. Det er viktig at vi får etablert rett virksomhet på rett sted, både for å minimere transportbehovet og for å skape en aktiv og attraktiv by, forklarer han.

Mottoet for bystrategien (kommuneplanen) til Drammen er byvekst med kvalitet.

– Gjennom bystrategien har vi sett at vi kan ta det aller meste av veksten ved å bygge innenfor dagens byggesoner i Drammensdalen og langs fjorden. Dette er mulig ved å utnytte flere områder med nedlagt industri og andre dårlig utnyttede arealer, og transformere disse til bolig- og næringsområder med høy utnyttelse, sier han.

Mange av de gamle industriområdene ligger gunstig til nær bysentrum og transportårer, og har samtidig gode naturgitte kvaliteter med nærhet til elv eller fjord. Disse kvalitetene skal kommunen utnytte til beste for de som flytter inn boligprosjektene som bygges, og for byen forøvrig.
– Byvekst med kvalitet innebærer også at vi setter høye krav til utbyggingsprosjektene. Nye prosjekter skal både ha høye kvaliteter for de som skal flytte inn, og tilføre nærmiljøet og byen gode kvaliteter. Utbyggere må derfor vente at vi setter krav om bidrag til infrastruktur i nærmiljøet, som helhetlige trafikkløsninger, nye parker og friområder. Disse blir gjennomført som samarbeidsprosjekter mellom kommunen og utbyggere, understreker ordføreren.

Dempet biltrafikk
– I året som har gått har vi fått på plass flere viktige vedtak, som vil prege byutviklingen i årene fremover. Buskerudbypakke 2 ble vedtatt i september i fjor, og gir grunnlag for en helhetlig transportsatsing, der alle transportformer tas på alvor og blir utbedret, sier Opdal Hansen.

Samtidig skal bymiljøet forbedres ved å dempe biltrafikken og stimulere til økt gange, sykling og bruk av kollektivtransport. Denne transportpakka har blitt omdiskutert blant annet fordi bilistene må være med på å betale gjennom en bomordning.

– Mange har dessverre glemt eller ikke fått med seg at denne samferdselssatsingen er helt nødvendig for at transportnettet skal takle den sterke veksten som ventes i byen de nærmeste 10-20 årene. Alternativet til å gjennomføre bypakka ville vært at byen om få år vil oppleve lange køer i det meste av byen, konstaterer ordføreren.

22. juni i fjor stadfestet helseministeren at det skulle bygges nytt sykehus for Vestre Viken HF på Brakerøya.
– Det er en viktig milepæl for byen at det nå kommer på plass et nytt og moderne sykehus, og at dette plasseres sentralt, med god tilgjengelighet fra sentrum og med tog og buss, påpeker han.

Jernbaneutbyggingen vil også prege Drammen i årene som kommer. Vestfoldbanen skal bygges ut med tunnel gjennom fjellet i Strømsåsen, og samtidig skal både Drammen og Gulskogen stasjoner rustes opp og få bedre kapasitet.
– Gulskogen vil få betydelig bedre togtilbud, noe vi tror vil gi et stort dytt på byutviklingen i denne bydelen, avslutter Opdal Hansen.