Arealspesifikasjon


2300 kvm Fremtidig kombinasjonsbygg
4100 kvm Uteareal
1. etg: 400 kvm Lagerhall
1. etg: 800 kvm Lagerhall 7 m takhøyde
2. etg: 250 kvm Kontorareal
2. etg: 250 kvm Kontorareal
3. etg: 500 kvm Kontorareal

Kort om eiendommen


Flott og effektiv kombinasjonsbygg med sentral plassering i Risavika. Bygningen holder god standard, men kan selvsagt tilpasses leietakers ønsker og behov. Lager/verksted med eget lagerkontor og garderober i tilknytning. Hall har ca 7 m takhøyde.
Flotte kontorareal i 2 og 3 etg.
Stort uteområde tilgjengelig, samt mulighet for Nybygg på inntil 2380 kvm som kan tilpasses leietaker.

Videre kan det nevnes at bygget er utstyrt med miljøvennlig vannbåren varme og kjøling fra Lyse. Det er p.t. også installert 6 stk Zaptec Elbil ladere på eiendommen.

Energimerking


Utleier skal legge frem energiattest for leietaker, før avtale om utleie av bygning blir inngått. Energiklassifiseringen har en scala fra A-G, men det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt.

Utleier er oppfordret til å besørge eiendommen energiklassifisert. Leietaker er selv ansvarlig for eventuelt å innhente et energisertifikat på eiendommen. Så lenge energiattest ikke foreligger bør interessenter legge til grunn at eiendommen har laveste energiklasse

Adkomst


Eiendommen er lett tilgjengelig med enkel adkomst fra hovedvei. Veinett og Infrastruktur er godt utbygd og tilpasset godstrafikk. Kort vei til Stavanger Lufthavn

Overtakelse


Etter avtale

Sentrale lover


Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, herunder avskrivningsregler og eventuelle justeringsregler for merverdiavgift med sine respektive revisorer eller advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav i leieperioden.

Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier.

Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

Hvitvaskingsregelverk


I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og leietaker.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til leietaker på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der leietaker opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av leietaker skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom leietaker opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som kontrakt inngås. Dersom leietaker er en juridisk person (AS mv.) plikter leietaker å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet i tillegg til å fremlegge firmaattest.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av oppdraget. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige avtaleinngåelser til Økokrim. Med mistenkelig avtaleinngåelse menes en avtale som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør oppdraget mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Regulering


Eiendommen ligger i et område regulert til næringsformål.

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Aircondition
Bredbåndstilknytning
Heis
Kjøreport