Om eiendommen

Arealspesifikasjon

2. etg: 122 kvm Kontor L4
2. etg: 182 kvm Kontor L6
3. etg: 153 kvm Kontor
3. etg: 460 kvm Kontor

Kort om eiendommen

Kontoreiendom på Øvre Kråkenes med tilgang til felles kantine. Deler av eiendommen har flott utsikt utover Nordåsvannet. Eiendommen har gode parkeringsfasiliteter.

Innhold

Vi har/får forskjellige ledige lokaler på bygget:
3. etg. mot Nordåsvannet - BTA 460 m² som i dag er innredet med cellekontor og et åpent landskap. Møterom og eget kjøkken. Tilgang til felles toaletter på gangen.
3. etg. mot Nordåsvannet - BTA 153 m² som i dag er innredet med 1 cellekontor, 2 landskap, møterom. Tilgang til felles kjøkken og toaletter.
2. etg. L4 - BTA 122 m² som i dag er innredet med 3 cellekontor og 1 teamkontor/møterom. Eget kjøkken. Tilgang til felles toaletter.
2. etg. L6 - BTA 182 m² som i dag er innredet med landskap og et lite møterom. Tilgang til felles kjøkken og toaletter.

Standard

Lokalene har normal kontorstandard og kan innredes/oppgraderes etter ønske fra leietaker.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering

Gode parkeringsforhold på eiendommen.

Offentlig kommunikasjon

Kollektiv transport i Straumeveien eller Øvre Kråkenes. Rute 14, 15 og 51.

Overtakelse

Etter avtale.

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, herunder avskrivningsregler og eventuelle justeringsregler for merverdiavgift med sine respektive revisorer eller advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav i leieperioden.

Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier.

Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

Utleiers krav til sikkerhet

6 mnd leie og fellekost inkl. mva.

Fremleie

Fremleie er tillatt med Utleiers samtykke.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og leietaker.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til leietaker på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der leietaker opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av leietaker skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom leietaker opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som kontrakt inngås. Dersom leietaker er en juridisk person (AS mv.) plikter leietaker å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet i tillegg til å fremlegge firmaattest.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av oppdraget. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige avtaleinngåelser til Økokrim. Med mistenkelig avtaleinngåelse menes en avtale som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør oppdraget mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Beliggenhet

God beliggenhet på Øvre Kråkens/Bønes med utsikt over Nordåsvannet. Øvre Kråkenes ligger ca. 10 minutter fra Bergen Sentrum og ca. 15 minutter fra Bergen Lufthavn.

Adkomst

Følg E39 fra Sentrum mot Fjøsanger, ta deretter inn på riksvei 556. Fra Bergen Sør og Vest, ta ut på riksvei 556 fra Knappetunnelen.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4601
Gårdsnr: 16
Bruksnr: 50

Kommunenr: 4601
Gårdsnr: 16
Bruksnr: 50

Kommunenr: 4601
Gårdsnr: 16
Bruksnr: 50

Kommunenr: 4601
Gårdsnr: 15
Bruksnr: 60

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Heis
Kantine
Kjøreport