Arealspesifikasjon


2. etg: 470 kvm Kontorlokal tilrettelagt for helsevirksomhet

Kort om eiendommen


Lyse kontorareal i sentrumsnært kontorbygg.

Beliggenhet


Sentral beliggenhet i Stavanger sentrum. Offentlig transport med buss og tog i umiddelbar nærhet.

Standard


Lokalene er tidligere brukt av Forusakutten og tilrettelagt for helsevirksomhet med resepsjon og cellekontorer. Mulighet for åpent kontorareal på deler av lokalet. Kan tas i bruk som forevist på kort tid.

Energimerking


Utleier skal legge frem energiattest for leietaker, før avtale om utleie av bygning blir inngått. Energiklassifiseringen har en scala fra A-G, men det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt.

Utleier er oppfordret til å besørge eiendommen energiklassifisert. Leietaker er selv ansvarlig for eventuelt å innhente et energisertifikat på eiendommen. Så lenge energiattest ikke foreligger bør interessenter legge til grunn av eiendommen har laveste energiklasse.

Parkering


Off. parkering

Sentrale lover


Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, herunder avskrivningsregler og eventuelle justeringsregler for merverdiavgift med sine respektive revisorer eller advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.
Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav i leieperioden.
Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier.
Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

Fremleie


Ved inngåelse av fremleieavtale benyttes standard fremleieavtale for næringslokaler.
Som overordnet prinsipp er denne fremleieavtalen (Fremleieavtalen) back-to-back med Hovedleieavtalen. Dette innebærer at Fremleietaker har de rettigheter og forpliktelser overfor Fremutleier som Fremutleier har overfor Utleier under Hovedleieavtalen, mens Fremutleier har de rettigheter og forpliktelser overfor Fremleietaker som Utleier har overfor Fremutleier under Hovedleieavtalen. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Hvitvaskingsregelverk


I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og leietaker.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til leietaker på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der leietaker opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av leietaker skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom leietaker opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som kontrakt inngås. Dersom leietaker er en juridisk person (AS mv.) plikter leietaker å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet i tillegg til å fremlegge firmaattest.
Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av oppdraget. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige avtaleinngåelser til Økokrim. Med mistenkelig avtaleinngåelse menes en avtale som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør oppdraget mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Regulering


Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig/kontor,

Fasiliteter

Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Heis