Arealspesifikasjon


1. etg: 1000 kvm Lager/verksted 1000 kvm
1. etg: 1500 kvm Lager/verksted 1500 kvm

Kort om eiendommen


Effektivt lager- og verkstedsbygg med sentral plassering på Forus. Bygningen holder god standard, og kan tilpasses leietakers ønsker og behov. Lager/verksted med eget lagerkontor og mulighet for garderober i tilknytning. Bygningen ble totalrenovert i 2012.

Hall har 8,6m fri takhøyde. Bane for traverskran. Noe uteområde tilgjengelig. God parkeringsdekning.

Kan slås sammen til en enhet eller leies ut separat. Tilpasses leietaker.

Beliggenhet


Eiendommen ligger i ett meget sentralt området på Forus i ett etablert næringsområde.

Området har både industri- og kontorbygg, samt noe handelsrelaterte virksomheter.

Adkomst


Sentralt beliggende i umiddelbar nærhet til Bussveien RV 44 samt gangavstand til Gausel Stasjon. God tilkomst - også for storbil.

Overtakelse


Etter avtale.

Sentrale lover


Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, herunder avskrivningsregler og eventuelle justeringsregler for merverdiavgift med sine respektive revisorer eller advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav i leieperioden.

Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier.

Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

Hvitvaskingsregelverk


I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og leietaker.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til leietaker på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der leietaker opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av leietaker skal senest skje på kontraktsmøtet.

Dersom leietaker opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som kontrakt inngås. Dersom leietaker er en juridisk person (AS mv.) plikter leietaker å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet i tillegg til å fremlegge firmaattest.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av oppdraget. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige avtaleinngåelser til Økokrim. Med mistenkelig avtaleinngåelse menes en avtale som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør oppdraget mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Regulering


Eiendommen ligger i et område regulert til næringsformål.

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Kjøreport