Beskrivelse

Gnr. 7717, bnr. 146, samt to parseller av gnr. 7717, bnr. 82 i Kongsberg kommune.

Tidligere Skavanger barnehage og 2 ubebygde tomteparseller i umiddelbar nærhet.

3 utviklingseiendommer med stort utbyggingspotensial.

Sidensvansen 10 er oppført som barnehage i 1973. Ombygget og modernisert i 1996 og med etterfølgende oppgraderinger senere år.

Samlet bruttoareal (BTA) ca. 630 kvm fordelt på 2 etasjer, hvorav en etasje er underetasje. 

Bebyggelsen egner seg godt for ombygging til bolig, men det må påregnes utført i henhold til TEK 17 fordi eiendommen må omreguleres før slik konvertering.

Tomt: Sidensvansen 10 har et grunnareal på 2986 kvm. Tomten er bebygget og arrondert for bruk som barnehage.

De to ubebygde parsellene er på henholdsvis ca. 2600 kvm og ca. 1540 kvm.

Kjøper besørger og bekoster fradeling og oppmåling av disse to parsellene. Det tas forbehold om mindre justeringer av arealene i forbindelse med oppmåling.

Diverse


Det påhviler noen justeringsforpliktelser for mva i forbindelse med oppgraderinger av bygningsmassen i Sidensvansen 10.

Justeringsforpliktelsene overføres kjøper ved salg og har derfor ingen økonomisk betydning for kjøper.

Det vil bli tinglyst kommunale servitutter for veg, vann og avløp (kommunaltekniske anlegg) over den ene ubebygde parsellen.

Reguleringsforhold: 

Sidensvansen 10 er regulert til offentlig formål. De to ubebygde parsellene er regulert til friområde.

I kommuneplanens arealdel er alle tre eiendommer avsatt til bolig.

Kjøper må selv besørge/bekoste omregulering av eiendommene.

Adkomst

Kjør Numedalsveien - FV40 nordover fra Kongsberg sentrum. Ta til høyre inn i Skavangerveien og følg denne til enden av vegen (bom). Sidensvansen 10 ligger på venstre side, mens en av de to ubebygde parsellene ligger på høyre side.

Beliggenhet

Fin beliggenhet på Skavanger – nord for Kongsberg sentrum i etablert boligområde med kort vei til skoler, idrettsanlegg, barnehage, matforretning, etc.

Standard

Bygningsmassen fremstår som godt vedlikehold og i generelt god stand.

Vann og kloakkforhold: Sidensvansen 10 er tilknyttet offentlig vann og avløp. De to ubebygde parsellene må tilknyttes offentlig anlegg. Økonomisk og utførende ansvar for slik tilknytning påhviler kjøper.

Fyring: Elektrisk i eksisterende bebyggelse.

Innhold

Bebyggelsen er innredet som barnehage med flere avdelinger som hver for seg inneholder kjøkkenløsninger, toaletter, garderober og forskjellige rom. I underetasjen er de bakre rommene inn mot terreng tekniske rom og lager.

Matrikkelinformasjon


Gårdsnr: 7717

Bruksnr: 146


Gårdsnr: 7717

Bruksnr: 82