I de senere år har det blitt kortere mellom søksmålene mot daglige ledere og styremedlemmer for tap som er påført kontraktsmotparter til virksomhetene disse har vært aktive i. Slikt ansvar kan også tenkes for forpliktelsene etter virksomhetens husleieavtale.

Mangelfull etterlevelse av leiekontraktens forskjellige bestemmelser kan fort påføre utleier et ikke ubetydelig tap. Det kan knytte seg til tapt husleie, mangelfullt vedlikehold, tapt mulighet til å føre fradrag for merverdiavgift, og tapt markedsverdi på lokalene.

Utgangspunktet vil alltid være at det er kontraktsmotparten som er ansvarlig for sine forpliktelser etter leieavtalen, men vi ser stadig oftere at styrer og daglige ledere får ansvar for mangler ved gjennomføring av deres verv i selskapet. Både lovgiver og domstolene har vært med på å utvikle dette ansvaret. Ansvaret strekker seg stadig lengere inn i den private økonomien til styret og daglig leder.

Reglene har vi fått i blant annet aksjelovens § 17-1 om styrets ansvar.

Den regelen som nå kan utledes kan egentlig defineres slik. Styremedlemmer og daglig ledelse er erstatningsansvarlig for de økonomisk tap som forsettlig eller uaktsomt er påfører andre i utførelsen av rollen som styremedlem, eller som del av den daglige ledelsen av selskapet. Dette ansvaret er et individuelt ansvar for hvert enkelt, og ikke et kollektiv ansvar for styret eller daglig leder i deres roller.

For at det skal oppstå et slikt erstatningsansvar må noen ha blitt påført et økonomisk tap. Den situasjonen man lettest forestiller seg er når selskapet går konkurs, men kan også tenkes der selskapet erklærer å ikke klare sine forpliktelser, uten at noen faktisk utløser en konkursbehandling.

Videre er det en forutsetning at den ansvarlige ha gjort noe, eller unnlatt å gjøre noe, som har medvirket til det økonomiske tapet. Videre må handlingen eller den manglende handlingen ha vært forsettlig eller uaktsom.

Som deltager i styret av ett selskap må man vite at man har kontroll på også etterlevelsen av leiekontrakten, og ikke bare selskapet finansielle drift. Litt spøkefullt kan man da si at styremedlemmene bør ut å kontrollere at virksomheten vedlikeholder i samsvar med kontrakten.

Utvidelsen av ansvaret bør gjøre at flere tegner styreansvarsforsikringer. Å anbefale utleiere å vurdere å stille krav om slik forsikring er nok å strekke det litt langt, men er en fin måte å redusere risiko på.

(Visited 957 times, 2 visits today)