Mange har lagt merke til at Oslo kommune har igangsatt arbeider for å begrense antallet parkeringsplasser i byen. Mange steder gjøres dette ved at fortauene utvides fra normal bredde til brede avenyer på hver side av veien.

Politivedtektene for Oslo §§ 3-4 – 3-6 fordeler ansvaret for det daglige vedlikeholdet av det totale veiarealet slik at kommunen har ansvaret for selve veien, mens gårdeier har ansvaret for fortauet. Etter utvidelsen av fortauet har derfor kommunens ansvar blitt redusert, mens arealet gårdeier skal vedlikeholde har vokst.

Så vidt jeg klarer å se har dette skjedd uten at det har blitt gitt noen form for kompensasjon ovenfor gårdeier. Leietaker kan etter kontrakten med gårdeier ha fått overført både arbeidet og ansvaret, og kan på denne måten ha fått føle på en dobbel negativ konsekvens av kommunens vedtak. Både i form av redusert parkering utenfor lokalene sine og utvidet kostnad til håndtering av utvendig vedlikehold.

Man kan stille spørsmålet om dette ikke burde kompenseres i form av utvidet mulighet til å benytte arealet til salg/markedsføring. Det har så langt ikke kommet noe signal på at det utvidede arealet kan benyttes slik. Politivedtektene for Oslo § 3-1 opprettholder forbudet mot skilting mv. på denne typen arealer.

Uansett kan det være at man som ansvarlig for vedlikeholdet etter politivedtektene for Oslo §§ 3-4 – 3-6 skulle stille spørsmål til byråden om man kan stoppe vedlikeholdet ved den gamle kantsteinen og at kommunen kommer og tar resten. På denne måten kan man kanskje få frem at byrådets politikk har konsekvenser for handelsstanden utover det at redusert bilbruk medfører færre kunder.

 

(Visited 681 times, 1 visits today)