Buskerud

Til leie – UBEBYGGET SENTRUMSTOMT NÆR HØYSKOLESENTERET KRONA PÅ VESTSIDEN I KONGSBERG

1
1
2
2
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet

Sentral beliggenhet på vestsiden i Kongsberg med kort vei til Høyskolesenteret «Krona» og alle servicetilbud.

Beskaffenhet

Ubebygget sentrumstomt med mulighetsanalyse for inntil 1600 kvm bygningsareal (BTA).

Tomten er på 3977 kvm, men store deler av tomten er regulert til friareal i gjeldende reguleringsplan.

I kommuneplanens arealdel er det oppgitt at 1241 kvm kan utnyttes til boligbebyggelse.

I reguleringsplanen for området er det oppgitt at 1458 kvm kan utnyttes til boligbebyggelse.

Eiendommen ligger utenfor sentrumsplanen og er i dag regulert til friareal og bygeområde bolig/bevaring (kulturmiljø).

Maksimum bebygd areal BYA=40 %

Maksimum gesimshøyde 6,5 meter.

Maksimum mønehøyde 9,0 meter.

Vann og kloakkforhold: Offentlig vann- og avløpsledninger i offentlig gate v/ adkomst. Spillvannsledning krysser eiendommen.

Parkering: Krav til parkering på egen grunn i henhold til løpende parkeringskrav i Kongsberg kommune.

Diverse: Det medfølger mulighetsstudie for oppføring av boligbebyggelse i 2,5 etg. tilpasset områdets arkitektur.

Mulighetsstudien inneholder flere forslag med henblikk på å bygge inntil 39 små leiligheter.

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 7214
Bruksnr: 1