Inneholder

Boligutviklingsområdet som her selges fremstår som et delvis ubebygd område på Opakermoen i Nes kommune (Akershus). Området består av gbnr. 136/31, 136/47, 136/184 og 136/330, og har et samlet tomteareal på ca. 30 858 kvm.

Selger har utarbeidet illustrasjonstegninger som viser utbygging av ca. 24 ene- og tomannsboliger (teig 1), samt ca. 30 rekkehus (teig 2). Maksimal utbygging av teig 2 er dog vurdert av takstmann til inntil ca. 46 rekkehus. Ved vesentlige endringer av formål og plassering fra opprinnelig illustrasjonsplan, må det søkes om mindre reguleringsendring.

I henhold til reguleringsplan med bestemmelser omfattes hele området av rekkefølgebestemmelser.

Det er foretatt detaljregulering på deler av området, samt utført både grunnundersøkelse og en fullstendig arkeologisk undersøkelse/rapport vedr. kulturminner mm.

Utbyggingsareal teig 1 og 2 samlet:
Teigene har samlet et maksimalt utbyggingsareal som tilsvarer ca. 7 480 kvm S-BRA.
Med utgangspunkt i gjeldende detaljreguleringsplan, som viser 30 boligenheter på teig 2, ville et samlet utbyggingsareal vært mellom 3 000-3 600 kvm, avhengig av størrelse på rekkehusene.
Som utgangspunkt legges 90% av et maksimalt utbyggingspotensial til grunn i verdigrunnlaget for teig 2, som gir et samlet utbyggingsareal på ca. 7 000 kvm S-BRA.

Kjøper står fritt til å velge en annen løsning vedr. utbygging enn hva illustrasjonstegninger utarbeidet av selger viser.

Det er selskapet Kongeveien Utvikling AS, vi her selger. Selskapets eneste formål er å eie tomtene vi her selger, og har heller ingen ansatte.

Beliggenhet

Nes kommune ligger i god pendleravstand til Oslo og kun en halvtimes kjøring fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Det er kun ca. 10 minutters kjøring til Årnes sentrum hvor man finner det meste av fasiliteter.
Tettstedet Årnes er kommunesenter og kjennetegnes som en landsbypreget «stasjonsby» langs Kongsvingerbanen.
Det er også kun ca. 7 km til Vormsund, sørvestover for området.

Man finner to av Norges fineste golfbaner i nærheten, samt rideklubb og ishall. Nes kommune har dessuten et moderne kulturhus som tilbyr både musikk, teater og annen kultur gjennom hele året.

Bebyggelse

Tomteområdet grenser inntil et veletablert boligområde samt friområde, og utbyggingen vil medføre kraftig vekst for området. Få minutter unna bygger også Tun Eiendom AS, i samarbeid med Älvsbyhus og Norgeshus, boliger på nye «Bjertnestunet».

Regulering

Teig 1 - kan utvikles med frittliggende småhus i form av ene- og tomannsboliger.
Inngår som del av mindre omregulering Opakermoen for gbnr. 136/31, 136/47 og 136/184.

Teig 2 - kan utvikles med rekkehus.
Inngår som del av detaljregulering for Kongevegen, gbnr. 136/330.

Rekkefølgebestemmelser:
Utbygging kan ikke finne sted før tekniske anlegg som er nødvendig for utbygging av området er etablert. Dette gjelder anlegg for elektrisitetsforsyning, veganlegg, avløpsanlegg, vannforsyningsanlegg og anlegg for overvannshåndtering for ny boligbebyggelse innenfor reguleringsplanen.

Offentlig veg skal opparbeides som vist i planen. Vegene med kryssområder skal opparbeides etter byggeplan godkjent av Nes kommune. Offentlige veger overtas av kommunen etter ferdigstillelse.

Felles kjøreveger er felles for alle hjemmelshavere innenfor planområdet.